Regulamin
świadczenia usług telekomunikacyjnych
przez AIR-NET CONNECT Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej Górze

 

Przedmiot Regulaminu

 

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

przez spółkę prowadzącą działalność pod firmą AIR-NET CONNECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnej Górze (kod: 34-532), ul. Zagóra 200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000584136, o kapitale zakładowym 315 000,00 zł, NIP: 7361720713, zwaną dalej „Operatorem

 

              Dział I.

Definicje

§1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Aktywacja - uzyskanie dostępu do Sieci z wykorzystaniem Zakończenia Sieci znajdującego się w Lokalu Abonenta, umożliwiające odbiór sygnału za opłatą zgodnie z Cennikiem;
 2. Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną umowy zawartej z Operatorem;
 3. – Abonent będący osobą fizyczną, który zawarł z Operatorem Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. - AIR-NET CONNECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnej Górze (kod: 34-532), ul. Zagóra 200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000584136, NIP: 7361720713;
 5. Umowa - Umowa o świadczenie Usługi Telekomunikacyjnej „Dostępu do Internetu”, zawarta w formie pisemnej zawierająca zgodne oświadczenie Abonenta i Operatora w przedmiocie świadczenia i korzystania z Usługi;
 6. Umowa zawarta na odległość - Umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie;
 7. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora - Umowa z Konsumentem zawarta:
  • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Operatora (siedzibą Operatora lub Biurem Obsługi Klienta),
  • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa pod lit. a, w lokalu przedsiębiorstwa Operatora (siedzibie Operatora) lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Operatora (siedzibą Operatora), przy jednoczesnej fizycznej obecności stron;
 8. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 9. - usługa telekomunikacyjna świadczona na podstawie Umowy;
 10. - określona w Cenniku lub Umowie kwota pieniężna stanowiąca zabezpieczenie pokrycia zobowiązań Abonenta wobec Operatora;
 11. - automatyczna sieć Operatora, zapewniająca łączność między terminalami będącymi w jej zasięgu.
 12. Tytuł prawny - prawo własności, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, użytkowanie, służebność mieszkania, umowa o dożywocie, dzierżawa, najem, użyczenie.
 13. Abonament (Opłata abonamentowa) - opłata za: (a) zapewnienie sprawności łącza z zakończeniem sieci oraz utrzymanie ich w gotowości do świadczenia Usług na warunkach określonych w Regulaminie lub Cenniku (b) stały dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej Operatora z nieograniczoną możliwością korzystania z Usług (wyłączając czas trwania awarii lub działania siły wyższej uniemożliwiającej świadczenie Usług lub zaprzestania, ograniczenia lub zawieszenia świadczenia Usług w sytuacjach wskazanych w Regulaminie lub Cenniku) (c) możliwość korzystania z publicznie dostępnych Usług Operatora na warunkach określonych w Regulaminie lub Cenniku.
 14. Awaria -nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzenia, skutkująca zaprzestaniem świadczenia Usług, określonych w Umowie lub Regulaminie;
 15. Usterka – techniczna wada obniżająca jakość świadczonej usługi lecz umożliwiająca korzystanie z tej usługi;
 16. - zestawienie zawierające ceny i opis Usługi oraz Usług Dodatkowych w tym pakietów cenowych, do których płatności zobowiązany jest Abonent, dostępny w siedzibie Operatora i Serwisie Internetowym Operatora; przy czym dla usług serwisowych obowiązuje Cennik usług serwisowych;
 17. - rachunek, faktura lub inny dokument, będący podstawą do dokonywania przez Abonenta płatności;
 18. Lokal - wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, w którym świadczone są lub mają być świadczone Usługi;
 19. Obszar - część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym Operator ma możliwości techniczne świadczenia Usług za pośrednictwem Sieci Operatora;
 20. Okres Rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności (opłaty) Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia Usług. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się i kończy w dniach wskazanych przez Operatora na fakturze;
 21. Podstawowa obsługa serwisowa – usługa serwisowa polegająca na usuwaniu Usterek i Awarii z wyłączeniem nieuzasadnionych wezwań ekipy serwisowej oraz usług przekraczających ramy bezpłatnej usługi serwisowej, określonych w Regulaminie oraz w Cenniku usług serwisowych;
 22. Serwis Internetowy Operatora - prowadzona przez Operatora strona internetowa pod adresem www.airnetconnect.pl;
 23. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od strony umowy (Operator, Abonent); zdarzenie, któremu dana strona nie mogła zapobiec. Siła wyższa obejmuje między innymi: klęski naturalne (trzęsienia ziemi, powodzie, zawieje, zamiecie), awarie sieci hurtowego dostawcy usługi, brak zasilania elektrycznego, zmianę warunków propagacyjnych rozchodzenia się fal radiowych (np. w wyniku powstania nowych budynków lub zadrzewień pomiędzy urządzeniem a punktem dostępowym dostawcy) skutkujące znaczącym pogorszeniem jakości/siły sygnału;
 24. Taryfa - określony w ofercie Operatora zakres Usługi;
 25. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Abonentowi lub Operatorowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; w szczególności papier, pamięć, USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci, dyski twarde komputerów, sms lub poczta elektroniczna;
 26. Usługa - usługa dostarczania sieci telekomunikacyjnej, przeznaczonej do świadczenia usługi dostępu do Internetu, usługa dostępu do Internetu wraz z Usługami Dodatkowymi, jak również usługi serwisowe, świadczone na rzecz Abonenta przez Operatora.
 27. Usługi Dodatkowe - usługi towarzyszące Usłudze, wymienione w Cenniku;
 28. Zawieszenie Świadczenia Usługi - okresowe zaprzestanie świadczenia Usługi lub jej elementów, w szczególności Usług Dodatkowych, z jednoczesną rezerwacją na rzecz Abonenta zasobów sieciowych niezbędnych do jej realizacji;
 29. Zakończenie Sieci (Gniazdo Abonenckie) - fizyczny punkt w Lokalu Abonenta, w którym Abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej identyfikujący się za pomocą konkretnego adresu sieciowego przypisanego do numeru lub nazwy Abonenta.

 

Dział II.

Postanowienia ogólne

§2

 1. O ile Regulamin, Umowa, Cennik, regulamin promocji lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej (w rozumieniu art. 78[1] KC) lub w formie dokumentowej (w rozumieniu art. 77[2] KC). W przypadku oświadczeń składanych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu Abonent zobowiązany jest do korzystania z adresu (numeru telefonu) podanego Operatorowi przy zawarciu Umowy (z uwzględnieniem dokonanych przez Abonenta późniejszych zmian). Operator może także zapewnić Abonentowi możliwość przekazywania mu informacji przez Operatora lub składania oświadczeń woli przez Abonenta za pośrednictwem indywidualnego konta w Serwisie Internetowym Operatora (elektroniczny formularz).
 2. W przypadku, gdy oświadczenia woli (w szczególności oświadczenia o zawarciu lub zmianie umowy) składane są w formie dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie Abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku.

 

§3

 1. Operator świadczy usługi telekomunikacyjne zgodnie z zawartą Umową, Regulaminem, Regulaminem Promocji, Cennikiem oraz obowiązującym prawem.
 2. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminów i Cennika.

 

Dział III.

Rodzaje i zakres świadczonych usług. Obowiązki Operatora. Usługa dostępu do internetu.

§4

 1. Operator zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia na rzecz Abonenta usług wskazanych w Umowie. W zależności od szczegółowych postanowień Umowy Operator świadczy w szczególności:
  • usługę dostępu do Internetu,
  • usługę przyłączenia do Sieci,
  • usługę aktywacji przyłącza,
  • usługi dodatkowe,
  • podstawowe usługi serwisowe, w tym usuwanie Usterek i Awarii,
  • inne usługi określone w Cenniku.
 2. Operator świadczy Usługi w zasięgu Sieci Operatora i w ramach posiadanych możliwości technicznych świadczenia danej usługi.
 3. Świadczenie Usług następuje na podstawie wymienionych niżej dokumentów Operatora:
  •  
  • regulaminu promocji, jeżeli Umowa zawarta zostanie na warunkach promocyjnych,
 1. W przypadku ewentualnych sprzeczności pomiędzy postanowieniami dokumentów wymienionych w ust. 3 powyżej, postanowienia dokumentów wymienionych na wyższym miejscu stosuje się przed postanowieniami dokumentów wymienionych na miejscu niższym.
 2. Operator zobowiązuje się świadczyć Usługi z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, jak również obowiązujących norm technicznych. Minimalne poziomy jakości Usługi określa Umowa, Regulamin, Cennik lub regulamin promocji.
 3. Operator zapewnia Abonentom dostęp do niezbędnych informacji związanych z korzystaniem z Usług świadczonych w ramach Sieci Operatora. Informacje te przekazywane będą w sposób określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, szczegółowo opisany w niniejszym Regulaminie i Umowie.
 4. Operator nie wprowadza ograniczeń w dostępie ani korzystaniu z Usługi, innych niż jednoznacznie określone w Umowie, Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że Abonent zobowiązuje się nie udostępniać Usługi poza Lokalem.

 

Dział IV.

Zasady usuwania awarii i usterek. Obsługa serwisowa.

§5

 1. Usunięcie Usterki powinno nastąpić w możliwie najszybszym terminie, z wyłączeniem sobót, niedziel, oraz dni ustawowo wolnych od pracy, przy uwzględnieniu ilości i kolejności zgłoszeń. Jeżeli Usterka nie jest możliwa do usunięcia w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, Operator określi termin jej usunięcia i przekaże informację Abonentowi.
 2. Usunięcie Awarii powinno nastąpić nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia z wyłączeniem sobót, niedziel, oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli Awaria nie jest możliwa do usunięcia w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia, Operator określi termin jej usunięcia i poinformuje o tym Abonentów, którzy nie dysponują sygnałem wskutek Awarii.
 3. Za Awarię niezawinioną przez Operatora uznaje się m.in.: umyślne lub nieumyślne uszkodzenie Sieci przez Abonenta, brak dostaw energii elektrycznej zasilającej urządzenia sieciowe, brak dostaw sygnału dostępu internetowego od nadawców, usterki modemów, uszkodzenia Urządzenia Odbiorczego oraz z przyczyn wynikających z działania Siły wyższej.
 4. Operator nie odpowiada za Awarie lub Usterki wynikające ze złego stanu technicznego wyposażenia, służącego do korzystania z Usług świadczonych przez Operatora - innego niż Urządzenia udostępnione przez Operatora - należącego do Abonenta i nie jest zobowiązany do regulacji tego wyposażenia. Abonent jest zobowiązany do udostępnienia Operatorowi lub upoważnionym Przedstawicielom Operatora instalacji kablowej w zajmowanym przez siebie Lokalu, w celu przeglądów, pomiarów i usuwania Usterek i Awarii, przy czym szczegółowy termin zostanie uzgodniony z Abonentem przez Operatora lub upoważnionego przedstawiciela Operatora. Podczas dokonywania w/w czynności, w Lokalu musi być obecny Abonent lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za Awarie i Usterki w pracy Sieci oraz Awarie i Usterki Urządzeń Abonenckich powstałe z winy Abonenta. Uszkodzenia Sieci, Zakończenia Sieci oraz Urządzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Abonenta, będą usuwane na jego koszt.
 6. Za bezpodstawne wezwanie Operatora w celu usunięcia Usterki lub Awarii, pobierana będzie opłata w wysokości określonej w Cenniku usług serwisowych.
 7. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Operatora o występujących zakłóceniach w korzystaniu z Usługi.

 

§6

 1. W czasie obowiązywania Umowy, Operator zapewnia Abonentowi Podstawową obsługę serwisową. Podstawowa obsługa serwisowa obejmuje usługi w zakresie prawidłowości funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Sieci i Urządzenia, w tym nieodpłatną możliwość kontaktu ze służbami odpowiedzialnymi za obsługę serwisową. W skład Podstawowej obsługi serwisowej nie wchodzą czynności oznaczone w Cenniku usług serwisowych jako dodatkowo płatne.
 2. Operator zapewnia kontakt z obsługą
 3. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w dostawie sygnału telekomunikacyjnego, każdorazowo nie dłuższych niż 10 (dziesięć) godzin w miesiącu, celem przeprowadzenia prac modernizacyjnych i konserwacyjnych Sieci.
 4. Operator zobowiązuje się poinformować Abonenta o każdej planowanej konserwacji, modernizacji Sieci, mogącej powodować brak sygnału lub nienależytą jego jakość, w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez umieszczenie informacji w serwisie internetowym Operatora.
 5. Informacje o zakresie świadczonych usług oraz obsłudze serwisowej oraz ich kosztach można uzyskać w siedzibie Operatora czynnym w dniach roboczych od godziny 9:00 do godziny 17:00, pod nr tel. 794744898, lub w serwisie internetowym Operatora.

 

Dział V.

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Zawarcie Umowy.

§7

 1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej po spełnieniu przez Abonenta warunków określonych w Regulaminie oraz stwierdzenia przez Operatora istnienia możliwości technicznych świadczenia Usługi. Operator może dodatkowo zapewnić możliwość zawarcia Umowy w formie elektronicznej lub dokumentowej.
 2. Operator doręcza Abonentowi mające zastosowanie do Umowy dokumenty: Regulamin, Cenniki, Protokoły, wraz z zawarciem Umowy, a także na każde żądanie Abonenta - na papierze lub innym Trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Operatora. Powyższe dokumenty Operator udostępnia także w siedzibie Operatora oraz w Serwisie internetowym Operatora.
 3. W imieniu Operatora Umowę zawiera jego Przedstawiciel lub Pełnomocnik – osoba upoważniona do reprezentacji Operatora.
 4. Abonent zawiera Umowę osobiście lub przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika. Osoba prawna lub jednostka nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną zawiera Umowę przez osoby upoważnione do reprezentacji według właściwych przepisów lub przez pełnomocnika.
 5. Osoba umocowana zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość wobec Operatora oraz przedstawić ważne pełnomocnictwo/dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentacji.

 

§8

 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest:
  • istnienie możliwości technicznych świadczenia Usługi we wskazanym Lokalu;
  • przekazanie danych osobowych oraz okazanie wskazanych w Regulaminie dokumentów, które nie mogą być zniszczone lub budzić wątpliwość co do ich autentyczności lub kompletności;
  • pozytywna ocena wiarygodności płatniczej osoby wnoszącej o jej zawarcie;
  • spełnienie innych wymogów określonych Umową lub Regulaminem,
 2. O ile nic innego nie wynika ze szczególnych postanowień Regulaminu, w tym ust. 3-5 poniżej, w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1, Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy. Operator może także odmówić zawarcia Umowy w przypadku, gdy Operator uprzednio rozwiązał Umowę, z przyczyn zawinionych przez Abonenta.
 3. W przypadku braku możliwości technicznych przyłączenia Lokalu do Sieci, jak również występowania okoliczności istotnie utrudniających przyłączenie Lokalu do Sieci lub rodzących znaczne jego koszty, Operator może odmówić zawarcia Umowy lub ustalić indywidualnie sposób wykonania zleconych Usług, w szczególności ich termin oraz koszt.
 4. Operator, w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie możliwości wykonania zobowiązań przez przyszłego Abonenta, może uzależnić zawarcie Umowy od:
  • dostarczenia dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Operatora,
  • pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta, wynikającej z danych będących w posiadaniu Operatora lub udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej na zasadach dopuszczonych przepisami prawa.
 5. W przypadku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej przyszłego Abonenta, Operator może odmówić zawarcia Umowy lub zawrzeć Umowę na warunkach mniej korzystnych dla Abonenta. W szczególności Operator może odmówić zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych lub żądać zabezpieczenia przyszłych roszczeń poprzez złożenie Kaucji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Operator może uzależnić zawarcie Umowy od zawarcia umowy o realizację przyłącza telekomunikacyjnego, o której mowa w art. 57a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, o ile realizacja takiego przyłącza jest niezbędna do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej.

 

§9

 1. Umowa może być zawarta po potwierdzeniu przez Operatora tożsamości, imienia i nazwiska (nazwy), formy prawnej i adresu (siedziby) Abonenta zamierzającego skorzystać z Usługi:
  • w przypadku osób fizycznych - na podstawie oświadczenia o aktualnym miejscu zamieszkania oraz dowodu tożsamości (dowód osobisty albo paszport zagraniczny wraz z kartą stałego pobytu);
  • w przypadku pozostałych podmiotów - na podstawie ważnych dokumentów odpowiednich do statusu prawnego danego podmiotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności odpisów lub wyciągów z właściwych rejestrów/ewidencji. W przypadku przedstawiciela w/w podmiotów-dowodu tożsamości oraz dokumentu umocowania.
 2. Przy zawieraniu Umowy Abonent winien udostępnić i udokumentować swoje dane:
  • osoba fizyczna: imię (imiona); nazwisko (nazwiska); adres aktualnego miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, nr PESEL lub numer paszportu lub karty pobytu w przypadku obcokrajowca; posiadanie tytułu prawnego do Lokalu, w którym ma być zainstalowane Zakończenie Sieci: jak np. umowa najmu, przydział lokalu, itp.; a dodatkowo za zgodą Abonenta inne dane np. numer ewidencji podatkowej NIP Abonenta, numer konta bankowego, numer karty płatniczej, numery telefonów kontaktowych czy adres poczty elektronicznej;
  • osoba prawna, jednostka nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną i osoba fizyczna zawierająca Umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: nazwa firmy, aktualny i dokładny adres siedziby firmy, numer ewidencji podatkowej NIP Abonenta oraz przedstawienie podstawowych dokumentów identyfikujących status prawny Abonenta, w szczególności: odpis z rejestru lub ewidencji; posiadanie tytułu prawnego do Lokalu, w którym ma być zainstalowane Zakończenie Sieci: odpis z księgi wieczystej, umowa najmu, przydział lokalu, itp., a dodatkowo za zgodą Abonenta będącego osobą fizyczną inne dane np. numer konta bankowego, numer karty płatniczej, numery telefonów kontaktowych czy adres poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli zawarcie Umowy wiąże się z wykonaniem przyłącza do Lokalu lub prac w Lokalu, warunkiem zawarcia Umowy jest posiadanie przez Abonenta tytułu prawnego upoważniającego go do wyrażenia zgody na dostęp przez Operatora do Lokalu, jak również nieruchomości na której jest on położony, w celu wykonania stosownych prac. Abonent wykazuje przysługiwanie mu tytułu prawnego poprzez złożenie stosownego oświadczenia o treści wskazanej przez Operatora. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia, jak również w przypadkach gdy wykonanie prac wiązać się będzie z dokonaniem w Lokalu lub na nieruchomości zmian, których odwrócenie będzie niemożliwe lub wymagać będzie poniesienia znacznych kosztów, Operator zachowuje prawo żądania przedłożenia przez Abonenta

dokumentów potwierdzających posiadanie przez niego odpowiedniego tytułu prawnego lub zgody osoby uprawnionej.

 

§10

 1. Operator może uzależnić zawarcie Umowy od złożenia przez Abonenta, w określonym terminie, Kaucji, w przypadku:
 1. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi na rzecz Abonenta w wysokości nominalnej, po ustaniu przyczyn jej pobrania lub w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, po dokonaniu ostatecznego i całkowitego rozliczenia Abonenta z Operatorem, w tym z uwzględnieniem ewentualnych odszkodowań lub nałożonych kar. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni po całkowitym rozliczeniu Abonenta, na rachunek bankowy wskazany przez Abonenta.
 2. W przypadku powstania po stronie Operatora względem Abonenta wymagalnych wierzytelności, Operator może je potrącać z kwoty Kaucji. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Operator może zażądać uzupełnienia Kaucji do pierwotnej wysokości w terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem Zawieszenia Świadczenia Usługi lub rozwiązania Umowy.

 

§11

 1. Usługa dostępu do Internetu umożliwia Abonentowi uzyskanie dostępu do informacji i treści oraz ich rozpowszechnianie, a także korzystanie z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępnianie. Operator nie ogranicza możliwości połączenia z jakimikolwiek dostępnymi zakończeniami sieci Internet. Przepisy prawa oraz postanowienia Umowy (w tym Regulaminu oraz Cennika) mogą wprowadzić szczególne ograniczenia.
 2. W ramach wybranej Taryfy, Operator zobowiązuje się świadczyć Abonentowi usługę stałego dostępu do Internetu, na zasadach i w trybie określonym w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie, jak również w regulaminie promocji. Dostęp realizowany jest zgodnie z taryfą wybraną przez Abonenta, przy pomocy Urządzenia Odbiorczego wybranego przez Abonenta i spełniającego warunki techniczne wynikające ze specyfikacji Usługi dostępu do Internetu oraz wymagania określone przepisami.
 3. Operator nie limituje ilości przesyłanych danych. Wyższa prędkość przesyłanych danych oraz niższe opóźnienia w ich przesyłaniu pozwalają na korzystanie z bardziej zaawansowanych usług. Zgodnie z dokumentami Komisji Europejskiej szybki dostęp do Internetu to nie mniej niż 30Mb/s pobierania danych. Ultraszybki dostęp do Internetu to nie mniej niż 100 Mb/s pobierania danych.
 4. Operator posługuje się następującymi oznaczeniami prędkości dostępu do Internetu:
 5. minimalna, którą Operator zobowiązuje się dostarczyć Abonentowi w każdym momencie (za wyjątkiem przerw w świadczeniu Usługi), równa 50% prędkości maksymalnej,
 6. zwykle dostępna, której Abonent może oczekiwać na poziomie 90% prędkości maksymalnej przez 80% doby,
 7. deklarowana, którą Operator posługuje się w działalności marketingowej, Cennikach oraz Umowie Abonenckiej, równa prędkości zwykle dostępnej,
 8. maksymalna, której Abonent może oczekiwać przynajmniej co pewien czas, wyznaczająca górną granicę prędkości osiągalnej w danym pakiecie taryfowym. Wartości liczone są w protokole warstwy transportowej w taki sposób, iż uwzględniają także ograniczenia wynikające z parametrów punktu Styku sieci z zewnętrznymi punktami wymiany ruchu internetowego.
 9. Prędkości transmisji danych mogą być zależne od m.in.:
  • urządzeń końcowych (stan techniczny, ilość konfiguracji, od połączenia bezprzewodowego lub przewodowego);
  • ograniczeń prędkości transmisji danych występujących poza kontrolą Operatora;
  • zachowania normalnych warunków eksploatacji pozostających poza kontrolą Operatora;
  • natężenia ruchu generowanego w sieci niezależnie od działań Operatora;
 10. Faktyczne ograniczenia zapewnianych parametrów dostępu do Internetu mogą negatywnie wpływać na możliwość korzystania z aplikacji, usług czy treści w szczególności, gdy parametry te spadną poniżej wartości wskazanych w ust.4.
 11. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień Umowy (w tym Regulaminu oraz Cennika) Operator traktuje wszystkie transmisje równo, bez dyskryminacji, ograniczenia czy ingerencji.
 12. Operator stosuje środki zarządzania ruchem w Sieci, które co do zasady nie mają wpływu na jakość treści, aplikacji i usług dostępnych w ramach Usługi dostępu do sieci Internet, prywatność Abonentów i   ochronę ich danych osobowych. Zastosowane środki w szczególności nie blokują, nie spowalniają, nie zmieniają, nie ograniczają, nie pogarszają jakości ani nie faworyzują określonych treści, aplikacji lub usług lub szczególnych ich kategorii, ani też nie ingerują w  nie, z wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne, aby:
 13. zapewnić zgodność z przepisami prawa lub środkami służącymi ich wykonaniu,
 14. utrzymać integralność i bezpieczeństwo Sieci, usług oraz Urządzeń,
 15. zapobiec grożącym przeciążeniom Sieci oraz złagodzić skutki wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia Sieci, o ile równoważne rodzaje transferu danych są traktowane równo. Środki te mogą spowodować czasowe pogorszenie parametrów świadczonej Usługi, w szczególności wydłużenie opóźnienia a także ograniczenie prędkości transmisji danych lub jej czasowe wstrzymanie.

Szczególne środki zarządzania ruchem Operator stosuje jedynie tak długo, jak jest to konieczne dla realizacji celów, którym te środki służą.

 1. Abonent zobowiązuje się do:
 2. korzystania z zasobów sieci Internet zgodnie ze wskazaniami Operatora oraz powszechnie obowiązującymi normami prawnymi;
 3. nie umieszczania w Sieci oraz sieci Internet treści lub informacji niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich;
 4. nie uzyskiwania, przy wykorzystaniu Usług, w sposób sprzeczny z przepisami prawa dostępu do danych znajdujących się w posiadaniu osób trzecich (np. hackerstwo).
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
 6. treść danych przesyłanych lub pobieranych przez Abonenta,
 7. zabezpieczenie Urządzenia Odbiorczego oraz zawartych w nim danych przed dostępem osób trzecich,
 8. uzyskanie dostępu przez osoby trzecie do danych lub usług wykorzystywanych przez Abonenta,
 9. stosowanie przez Abonenta niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich danych, oprogramowania itp.
 10. Z chwilą zaprzestania świadczenia Usługi, w szczególności w przypadku wygaśnięcia Umowy, Operator jest uprawniony do usunięcia danych zgromadzonych przez Abonenta w ramach świadczonej Usługi.

 

§12

 1. Operator udostępnia Abonentowi Urządzenie stanowiące własność Dostawcy na czas obowiązywania Umowy, jeżeli jest to konieczne do korzystania z Usługi. Abonent ponosi wszelkie opłaty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urządzenia.
 2. Abonent zobowiązuje się używać Urządzenie zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.
 3. Abonent nie jest uprawniony do:
 1. O jakichkolwiek nieprawidłowościach w działaniu Urządzenia bądź usterkach Abonent niezwłocznie zawiadamia Operatora.
 2. Na Abonencie ciąży odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Urządzenia lub jego części, skutkujące obciążeniem Abonenta kosztami naprawy lub wymiany Urządzenia w przypadku:
 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenie lub utratę urządzeń udostępnionych mu przez Operatora, od czasu ich otrzymania do czasu ich zwrotu Operatorowi.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty urządzeń udostępnionych Abonentowi przez Operatora, Abonent zobowiązany jest do wniesienia opłaty stanowiącej równowartość utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego mienia.
 3. Najpóźniej w ciągu 7 dni od ustania Umowy, Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Operatorowi urządzeń udostępnionych mu przez Operatora w stanie nie gorszym, niż wynikałoby to z zasad normalnej eksploatacji. W przypadku braku zwrotu urządzeń bądź zwrotu w stanie gorszym niż określony w zdaniu poprzedzającym, Operator obciąża Abonenta kosztami stanowiącymi równowartość Urządzeń lub kosztami naprawy Urządzeń.

 

 

Zmiana Umowy. Rozwiązanie Umowy. Wypowiedzenie Umowy. Wygaśnięcie Umowy.

§13

 1. Oświadczenie o zmianie, wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy może zostać złożone: 1) w formie pisemnej bądź 2) dokumentowej, w przypadku gdy umowa o świadczenie usług została zawarta także w formie dokumentowej.
 2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę lub dokonać jej zmiany w sposób powodujący ograniczenie bądź rozszerzenie zakresu świadczonych Usług. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może odnosić się do następujących postanowień Umowy:
 1. Zmiana warunków Umowy następuje w kolejnym Okresie Rozliczeniowym, następującym po Okresie Rozliczeniowym, w którym zostało złożone oświadczenie Abonenta o zmianie.
 2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym terminie za obopólnym porozumieniem stron.
 3. Umowa na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
 4. Wypowiedzenie umowy w formie dokumentowej może zostać złożone w postaci: a) wiadomości mailowej na adres e-mail: info@airnetconnect.pl, b) lub telefonicznie pod numerem: W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu w formie dokumentowej Operator nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili jego otrzymania zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu poprzez: a) wysłanie wiadomości SMS:– jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii mobilnej (niegeograficzny) lub b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii stacjonarnej. W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie dokumentowej, Operator potwierdza na trwałym nośniku jego przyjęcie – w formie nośnika PDF przesłanego na e-mail wskazany w Umowie lub na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie– jeśli Abonent nie wskazał adresu email.
 5. Umowa zawarta na czas określony po upływie terminu obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Operator informuje Abonenta na trwałym nośniku: a) w formie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Abonenta (numer niegeograficzny) podany w Umowie, lub b) w formie PDF wysłany na adres email wskazany w Umowie, lub b) na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail w Umowie, - o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania oraz najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta. Abonent może złożyć oświadczenie w formie: a) e-mail na adres: infor@airnetconnect.pl. b) na piśmie na adres korespondencyjny Operatora - o braku chęci przedłużenia umowy na czas nieokreślony najpóźniej przed terminem przekształcenia umowy na czas nieokreślony. Z chwilą przedłużenia Umowy na czas nieokreślony Abonent zobowiązany będzie do uiszczania opłat abonamentowych zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu przekształcenia umowy na czas nieokreślony, zgodnie z taryfą dla umów na czas nieokreślony. W przypadku gdy umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, Abonent ma prawo do wypowiedzenia umowy przekształconej, w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. W okresie trwania wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług objętych Umową.
 6. Umowa wygasa między innymi na skutek:
 1. Operator może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia z winy Abonenta w przypadku:
 1. W przypadku zawarcia Umowy poza lokalem Operatora lub na odległość, Abonentowi będącemu konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, w drodze oświadczenia złożonego do AIR-NET CONNECT Sp. z o.o. zgodnie z danymi korespondencyjnymi podanymi mu we wzorze oświadczenia o odstąpieniu. Prawo odstąpienia można wykonać w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, termin jest zachowany, jeżeli w tym czasie oświadczenie zostało nadane listem poleconym w polskim urzędzie pocztowym lub złożone drogą elektroniczną.
 2. Jeżeli Abonent żądał wykonywania usługi „dostęp do Internetu” przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a następnie Abonent wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
 3. W przypadku zmiany przez Abonenta dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi u dotychczasowego Operatora, chyba że nie jest to technicznie wykonalne. Dotychczasowy Operator usługi dostępu do sieci Internet jest obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do czasu aktywacji u nowego dostawcy usługi.

 

Promocje.

§14

 1. Operator może wprowadzać czasowe oferty promocyjne, w których świadczenie Usług odbywa się na specjalnych warunkach.
 2. W przypadku ofert promocyjnych zasady świadczenia Usług określają regulaminy tych ofert.
 3. Zawarcie Umowy w ofercie promocyjnej może wiązać się z przyznaniem Abonentowi ulgi w płatnościach.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na warunkach promocyjnych, przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta, Abonent zobowiązany będzie do zwrotu przyznanych ulg, na zasadach określonych w Cenniku oraz odpowiednich regulaminach promocji.
 5. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Regulaminu i regulaminu promocji pierwszeństwo zastosowania maję postanowienia regulaminu promocji.
 6. W przypadku postanowień nieuregulowanych w regulaminie promocji, zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu i Cennika.

 

Dział VI.

Płatności. Rachunki

§15

 1. Wysokość opłat i sposób ich naliczania określa aktualny Cennik.
 2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, chyba że co innego wynika z postanowień Umowy.
 3. Faktura za Usługę wystawiana jest w cyklu miesięcznym za dany Okres Rozliczeniowy i zawiera informację o sposobie i terminie płatności oraz wysokości opłat za zrealizowaną Usługę świadczoną przez Operatora w danym Okresie Rozliczeniowym. Faktura może obejmować rozliczenie różnych Usług świadczonych przez Operatora.
 4. Faktura jest:
  • wysyłana na adres do korespondencji wskazany przez Abonenta w Umowie, lub
  • udostępniana za pośrednictwem panelu klienta w Serwisie Internetowym Operatora lub przesyłana drogą email - w przypadku wyrażenia przez Abonenta zgody na doręczanie efaktur.
 5. Abonent zobowiązuje się do uiszczenia opłat wskazanych na fakturze za dany Okres Rozliczeniowy w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia miesiąca następnego, o ile w Umowie lub Rachunku nie wskazano innego terminu, na rachunek bankowy Operatora wskazany na fakturze, stanowiącym podstawę tej płatności lub w kasie Operatora. Dniem zapłaty jest data wpływu należności na rachunek bankowy Operatora lub dzień uiszczenia należności w kasie w siedzibie Operatora.
 6. Opłaty za przyłączenie do sieci lub aktywację Usługi co do zasady pobierane są przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, chyba, że strony postanowią inaczej.
 7. W razie opóźnienia z zapłatą należności, Operator jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od nie zapłaconej w terminie kwoty.
 8. W przypadku wystąpienia nadpłaty z jakiegokolwiek tytułu, nadpłata ta zostanie zwrócona. Za zgodąAbonenta, nadpłata może zostać zaliczona na poczet przyszłych należności z tytułu świadczonych Usług. W przypadku braku zgody Abonenta, nadpłata zostanie zwrócona w kasie znajdującej się w siedzibie Operatora lub w formie przelewu środków pieniężnych na konto bankowe. Operatorowi przysługuje prawo do potrącenia z nadpłaty wymagalnych należności przysługujących od Abonenta z tytułu świadczonych Usług. Nadpłaty lub błędne wpłaty zostaną zwrócone na podstawie dyspozycji Abonenta z podaniem sposobu zwrotu: przelewem na numeru rachunku bankowego wskazany w dyspozycji albo w kasie w siedzibie Operatora. Nadpłacone świadczenia podlegają zwrotowi także w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
 9. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy nie zwalnia Abonenta od obowiązku uiszczenia należności za wykonane na jego rzecz Usługi.
 10. W przypadku kwestionowania wysokości kwoty do zapłaty Abonent może złożyć reklamację w trybie określonym w niniejszym Regulaminie. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Abonenta od obowiązku uregulowania płatności wynikającej z faktury. Operator na uzasadniony wniosek Abonenta może zawiesić płatność spornej kwoty do czasu rozpatrzenia reklamacji.

 

Dział VII.

Odpowiedzialność Operatora

§16

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usługi w granicach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień Umowy oraz Regulaminu, w tym wyłączeń wskazanych w ust. 2-4 poniżej. Abonent pozostaje zobowiązany do niezwłocznego informowania Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie świadczonych Usług lub funkcjonowania Sieci.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie, w jakim było to skutkiem naruszenia postanowień Umowy, Regulaminu lub regulaminu promocji przez Abonenta.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie osiągnięcie parametrów świadczonych Usług wynika z ograniczeń Urządzeń Odbiorczych Abonenta.
 4. Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, w zakresie wynikającym z podjętych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności posiadanej Sieci, usług oraz przekazu komunikatów związanych z Usługą. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku zakazania przez Prezesa UKE stosowania takich środków.
 5. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu danej Usługi Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty abonamentowej (Abonamentu) liczonej według faktur z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli przerwa lub niedostępność Usługi wynikła z przyczyn leżących po stronie Abonenta.
 6. Niezależnie od odszkodowania, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu Usługi, trwająca dłużej niż 12 godzin, Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 opłaty abonamentowej (Abonamentu). Zwrot opłaty abonamentowej nie przysługuje jeżeli przerwa lub niedostępność Usługi wynikła z przyczyn leżących po stronie Abonenta.
 7. Przyznanie odszkodowania lub obniżenie opłaty abonamentowej (Abonamentu) następuje na wniosek Abonenta, w trybie postępowania reklamacyjnego opisanego w Regulaminie. Odszkodowanie i obniżenie opłaty naliczane jest od dnia otrzymania przez Operatora zgłoszenia Abonenta o niedostępności lub przerwie w świadczeniu Usługi.
 8. Operator może domagać się od Abonenta zwrotu kosztów przywrócenia do stanu poprzedniego lub odszkodowania z tytułu zniszczenia przyłącza.

 

Dział VIII.

Obowiązki Abonenta. Rozpoczęcie świadczenia usługi

§17

 1. Abonent zobowiązany jest do stosowania się do postanowień Umowy, Regulaminu i Cennika, a w szczególności do:
 1. Abonent zobowiązany jest do powstrzymania się od:
 1. Wszelkich zmian, konserwacji, instalacji dodatkowych Zakończeń Sieci oraz usuwania uszkodzeń Sieci, Zakończenia Sieci lub Urządzenia Abonenckiego, będących własnością Operatora i zainstalowanych u Abonenta, ma prawo wykonywać wyłącznie Operator.
 2. Abonent jest zobowiązany do współpracy z Operatorem w celu przeciwdziałania, wykrywania i eliminowania nadużyć oraz naruszeń prawa popełnionych przy pomocy infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej do świadczenia Usługi.
 3. Abonent zobowiązuje się:
 1. W przypadku naruszenia praw, postanowień Umowy lub Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku dokonania nadużyć telekomunikacyjnych, o których mowa powyżej, Abonent zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wysokości szkody wynikającej z tego naruszenia.
 2. Abonent ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, który korzysta z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

 

§18

 1. Za dzień rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się moment Aktywacji Usługi. Operator zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie określonym w Umowie, z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec modyfikacji w przypadkach opisanych niniejszym Regulaminem.
 2. Przyłączenie do Sieci jest wykonywane w terminie ustalonym w Umowie, który nie powinien być dłuższy niż 30 dni od zawarcia Umowy, chyba, że strony na wniosek Abonenta postanowią inaczej.
 3. Operator nie odpowiada za uchybienie terminowi określonemu w ust. 2 powyżej, jeżeli jego niezachowanie jest następstwem:
 1. Jeżeli dotrzymanie ustalonego terminu podłączenia nie będzie możliwe z przyczyn wskazanych powyżej, Operator wyznacza nowy termin rozpoczęcia świadczenia Usługi i poinformuje o nim Abonenta, podając przyczynę opóźnienia.
 2. Abonent wyraża zgodę na instalację i eksploatację Zakończenia Sieci i Urządzeń Abonenckich w Lokalu (nieruchomości), do którego posiada tytuł prawny i jest w stanie go wykazać. Wyrażenie przez Abonenta zgody na instalację Zakończenia Sieci i Urządzeń Abonenckich oznacza m.in.: zgodę na poprowadzenie kabla, przewiercanie niezbędnych otworów w miejscach ustalonych w Lokalu i budynku, w którym Lokal się znajduje oraz zamocowanie odpowiedniego wyposażenia w sposób wskazany przez Operatora.
 3. Abonent jest zobowiązany przygotować w Lokalu drogę przeprowadzenia kabla w taki sposób, aby Operator mógł wykonać instalację w możliwie najkrótszym czasie. Operator nie jest zobowiązany do przestawiania mebli i innych elementów wyposażenia domowego oraz dokonywania innych podobnych czynności podczas montażu Urządzeń.
 4. Podczas montażu Urządzeń w Lokalu, w którym są one instalowane, winien przebywać Abonent lub upoważniona przez niego pełnoletnia osoba.
 5. Prawidłowe podłączenie Zakończenia Sieci, Abonent potwierdza własnoręcznym podpisem na przedłożonym przez Operatora dokumencie.
 6. W przypadku, gdy montaż Urządzeń jest połączony z dodatkowymi nakładami materiałowymi oraz czasowymi, Operator jest uprawniony do pobrania od Abonenta dodatkowej opłaty instalacyjnej ustalonej indywidualnie przez Operatora i zaakceptowanej przez Abonenta.
 7. Warunki instalacji Zakończenia Sieci oraz szczegółowe zasady korzystania z Usługi przez osoby prawne oraz jednostki nie będące osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będą ustalane w sposób szczegółowy w umowach z tymi podmiotami. Niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie, jeżeli treść Umowy nie będzie stanowić inaczej.

 

Dział IX

Cennik. Pakiety Taryfowe

§19

 1. Cennik określa wysokość opłat za Usługi, Usługi Dodatkowe oraz wszelkie inne należności Abonenta względem Operatora z tytułu Umowy. Cennik usług serwisowych określa opłaty z zakresu obsługi serwisowej.
 2. Ceny zawarte w Cenniku i Cenniku usług serwisowych obejmują podatek VAT.
 3. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego Okresu Rozliczeniowego, wówczas miesięczną opłatę z tytułu świadczenia tej Usługi ustala się w wysokości 1/30 tej opłaty za każdy dzień świadczenia Usługi. Opłaty za Usługi Dodatkowe o charakterze stałym ustala się odpowiednio, o ile Cennik nie stanowi inaczej.
 4. Opłata instalacyjna oraz opłata aktywacyjna nie podlegają zwrotowi w przypadku rozwiązania Umowy (w tym za wypowiedzeniem).
 5. Operator rozpocznie naliczenie opłat za Usługi od dnia Aktywacji. Nie dotyczy to opłaty aktywacyjnej oraz opłaty przyłączeniowej, a także przedpłat, w tym Kaucji, które mogą być pobrane przed rozpoczęciem świadczenia Usług.
 6. Cennik podawany jest przez Operatora do publicznej wiadomości na stronie internetowej Operatora oraz jest doręczany Abonentowi nieodpłatnie wraz z Umową oraz na każde jego żądanie.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego Cennika w dowolnym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Operator co najmniej raz w roku powiadamia Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. Informacje o pakietach taryfowych, Operator umieszcza w serwisie Internetowym Operatora.

 

Dział X

Postępowanie reklamacyjne. Dochodzenie roszczeń. Polubowne rozstrzyganie sporów.

§20

 1. Reklamacje mogę być składane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, w tym nieprawidłowego obliczenia opłat należnych Operatorowi.
 2. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usług, lub w którym Usługa została niewykonana lub nienależycie wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usług.
 3. Reklamację złożoną po terminie pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie zawiadamia reklamującego.
 4. Niezależnie od powodu reklamacji może być ona złożona w siedzibie Operatora. Reklamacja może być złożona:
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 1. W przypadku, gdy reklamacja złożona przez reklamującego ustnie albo w formie pisemnej osobiście podczas wizyty reklamującego w siedzibie Operatora, nie spełnia warunków określonych w ust. 5 powyżej, upoważniona osoba reprezentująca Operatora, przyjmując reklamację, jest obowiązana, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, do poinformowania reklamującego o konieczności jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje nieuzupełnione pozostawia się bez rozpoznania.
 2. W przypadku gdy reklamacja złożona w sposób inny niż wskazany w ust. 6 powyżej nie spełnia warunków określonych w ust. 5, Operator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 5 lit. g, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi wątpliwości, Operator traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
 1. W przypadku złożenia reklamacji osobiście przez reklamującego w siedzibie Operatora ustnie albo w formie pisemnej, upoważniona osoba reprezentująca Operatora przyjmująca reklamację, niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie.
 2. W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej przesyłką pocztową poleconą, telefonicznie albo w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Operator w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera nazwę, adres i numer telefonu Operatora. Potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

§21

 1. Operator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 2. Odpowiedź na reklamację zawiera:
 1. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
 1. Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na papierze. Postanowienia tego nie stosuje się w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji.
 2. Za zgodą reklamującego, wyrażoną w reklamacji, w Umowie lub w odrębnym oświadczeniu, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Przepis art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne stosuje się.
 3. Posłużenie się innym środkiem komunikacji elektronicznej jest dopuszczalne, jeżeli przekazane w ten sposób potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz odpowiedź na reklamację spełniają wymogi, a postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz odpowiedzi na reklamację umożliwia reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 4. Jeżeli wysłana przez Operatora odpowiedź na reklamację nie została doręczona reklamującemu, Operator, na żądanie reklamującego niezwłocznie przekazuje ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię.
 5. Reklamujący, w porozumieniu z Operatorem, określa sposób, formę i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, o których mowa w ustępie poprzedzającym ma zostać przekazana. Na żądanie reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, Operator ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą, bez względu na formę, w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację.
 6. Operator nie jest obowiązany do ponownego przekazania reklamującemu odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona reklamującemu.
 7. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Konsument uprawniony jest do złożenia do Prezesa UKE wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego, w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Prezes UKE może także wszcząć to postępowanie z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta. Zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Postępowanie reklamacyjne uznaje się za wyczerpane, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub Operator usług nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja została uwzględniona. W razie nierozwiązania sporu w następstwie złożonej reklamacji, Operator usług przekazuje Abonentowi w odpowiedzi na reklamację oświadczenie o wyrażeniu zgody albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów.
 8. Szczegółowe zasady i tryb reklamacji reguluje rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24.02.2014 roku, w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz.U  z 7 marca 2014, poz. 284).

 

Dział XI.

Zmiana Abonenta, Zawieszenie świadczenia Usług

§22

 1. Abonent zobowiązany jest informować Operatora o zmianie danych podanych przy zawarciu Umowy Abonenckiej, w tym w szczególności adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy firmy lub nazwiska i imion poprzez oświadczenie złożone na Trwałym nośniku, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian.
 2. Operator niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu Operatora na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, chyba, że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.
 3. Zmiana danych opisanych w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany warunków Umowy.
 4. W przypadku zmiany Lokalu, w którym mają być świadczone Usługi, jeżeli nowy Lokal nie znajduje się w obrębie właściwej Sieci lub nie występują w nim warunki techniczne niezbędne do świadczenia Usługi, Operator może odmówić zmiany Lokalu, jak przy zawarciu Umowy.
 5. Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inną osobę posiadającą tytuł prawny do Lokalu, jeśli Operator wyrazi na to pisemną zgodę, pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty, jeżeli opłata taka została wskazana w Cenniku.
 6. Operator zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na przejęcie praw i obowiązków przez nabywcę praw do Lokalu w przypadkach, w których Regulamin upoważnia Operatora do odmowy zawarcia Umowy.
 7. W przypadku utraty przez Abonenta prawa do Lokalu, w którym świadczona jest Usługa, w wyniku której nie nastąpi przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy, Umowa winna zostać rozwiązana przez Abonenta zgodnie z postanowieniami Umowy. Jeżeli Abonent, pomimo utraty praw do Lokalu nie rozwiąże Umowy, jak również nie nastąpi przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy, wówczas jest odpowiedzialny za płatności za Usługi świadczone po utracie praw do Lokalu, bez względu na podmiot korzystający z tych Usług.

 

§23

 1. Operator może zawiesić lub ograniczyć świadczenie całości lub odpowiedniej części Usług w przypadku wystąpienia po stronie Abonenta opóźnienia w zapłacie całości lub części opłaty aktywacyjnej, przyłączeniowej, Abonamentu lub innych opłat określonych w Cenniku, przekraczającego 30 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze. Operator może uzależnić przywrócenie Usługi od zapłaty wszystkich wymagalnych należności wynikających z Umowy wraz z odsetkami ustawowymi.
 2. Operator może także zawiesić świadczenie całości lub odpowiedniej części Usług w przypadku wystąpienia przesłanek do natychmiastowego rozwiązania Umowy, jeżeli pomimo uprzedniego wezwania z wyznaczeniem terminu, Abonent nie zaniecha naruszeń. Zawieszenie może nastąpić bez uprzedniego wezwania Abonenta do zaniechania naruszeń tylko jeżeli będzie to niezbędne do zapobieżenia naruszeniom prawa dokonywanym przez Abonenta lub zapobieżeniu powstania znacznej szkody po stronie Operatora. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Operator niezwłocznie informuje Abonenta o przyczynach zawieszenia Usługi. Przywrócenie świadczenia Usługi następuje w takim wypadku niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaprzestania naruszeń przez Abonenta.
 3. Abonent ma możliwość wystąpienia z pisemnym wnioskiem o zawieszenie świadczenia Usług przez Operatora, a Operator może na zawieszenie wyrazić zgodę. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 2 miesiące w roku kalendarzowym i może rozpocząć się z początkiem najbliższego okresu rozliczeniowego. Każdorazowo za zawieszenie świadczenia usług na wniosek Abonenta, Operator pobiera jednorazową opłatę w wysokości określonej w Cenniku.
 4. Zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić także na żądanie zgłoszone przez właściwe organy państwa wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 5. Z dniem zawieszenia Operator zaprzestaje świadczenia Usług. Po upływie ustalonego okresu zawieszenia Operator automatycznie wznawia świadczenie usługi bez dodatkowego powiadomienia Abonenta.

 

Dział XII

Ochrona Danych Osobowych. Tajemnica telekomunikacyjna

§24

 1. Przetwarzanie danych osobowych Abonenta odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Dane osobowe Abonenta są przetwarzane przez Operatora (zwanego w niniejszym paragrafie Regulaminu „Administratorem”), tj. AIR-NET CONNECT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnej Górze (kod: 34-532), ul. Zagóra 200
 2. W toku zawierania umów obowiązkowe jest podanie następujących danych:

1) nazwiska i imiona; 2) adresu świadczenia usługi i/lub adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres świadczenia usługi); 3) numeru ewidencyjnego PESEL, jeżeli Abonent go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu; 4) danych potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Administratora wynikającego z Umowy (Dane obowiązkowe). Podanie Danych obowiązkowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Abonent nie ma prawnego obowiązku podania tych danych jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową zawarcia Umowy. Podanie Danych obowiązkowych w celu zawarcia Umowy nie oznacza obowiązku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w innych celach. Abonent może w szczególności nie wyrażać zgody na przetwarzanie do celów marketingowych lub złożyć w tym zakresie sprzeciw. Podanie danych innych niż Dane obowiązkowe, w tym numeru telefonu lub numeru telefonu komórkowego (według wyboru Abonenta) oraz adresu poczty elektronicznej nie jest warunkiem zawarcia Umowy. Odmowa podania tych danych spowoduje jednak niedostępność funkcjonalności wymagających użycia poczty elektronicznej lub telefonu, w tym w zakresie: doręczania elektronicznych dokumentów rozliczeniowych, zapewnienia elektronicznego dostępu do konta klienta, doręczania elektronicznych odpowiedzi na reklamacje itp. Abonent może również podać dane pełnomocników (osób upoważnionych), w szczególności w postaci: imienia, nazwiska, PESEL, danych adresowych i kontaktowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Umowy.

 1. Rodzaje danych, cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Administratora:

Rodzaj danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Dane podane w Umowie oraz innych oświadczeniach Abonenta. Dane pełnomocników Abonentów, zawarte w dokumentach

pełnomocnictw.

Wykonanie umowy której Abonent jest stroną. Administrator przetwarza dane w celu zawarcia Umowy na prośbę Abonenta, świadczenia usługi, rozpatrywania reklamacji, wystawiania i doręczania dokumentów rozliczeniowych, dostarczania elektronicznego dostępu do konta klienta, dostarczania informacji związanych z usługami (płatności, zaległości w zapłacie, upływ okresu zamówionych usług), a także wykonania innych czynności związanych z wykonaniem Umowy

 

Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO

(Niezbędność wykonania lub zawarcia umowy)

 

Dane podane w umowie i

innych oświadczeniach

względem Administratora

Dane o świadczonych na

rzecz Abonenta usługach

(w szczególności ilość i

rodzaj usług, wysokość

opłat, udostępniane treści,

stan rozliczeń z Operatorem)

 

Marketing, w tym marketing

Bezpośredni usług Administratora. Przetwarzanie danych w celu przygotowania i przedstawienia oferty. Dochodzenie roszczeń przez Administratora wynikających z zawartych z

Abonentem umów.

 

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

(Prawnie uzasadniony

interes)

 

Adres poczty

elektronicznej, numer

telefonu stacjonarnego lub

komórkowego (według

wyboru Abonenta)

 

Wysyłanie informacji

handlowej drogą elektroniczną (e-maili i sms’ów reklamowych),

wykonywanie połączeń

telefonicznych w celu przedstawienia promocyjnych ofert

 

Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w

zw. z art. 172 ust. 1 Pt oraz

art. 10 ust. 2 ustawy o

świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Zgoda

Abonenta)

 

Nr telefonu, imiona i

nazwisko, miejscowość i

ulicę, przy której znajduje

się zakończenie sieci (sieć

stacjonarna) lub adres przy

którym znajduje się miejsce

zamieszkania (sieć

ruchoma) Abonenta

będącego osobą fizyczną

 

Umieszczenie danych w

spisie abonentów. Przekazanie Prezesowi UKE danych Abonenta będącego osobą fizyczną w celu lokalizacji zakończenia sieci, z

którego wykonano połączenia alarmowe.

 

Art. 169 ust. 3 Pt w zw. z

art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

(Zgoda Abonenta) Art. 78

ust. 2 pkt 1) Pt w zw. z art.

6 ust. 1 pkt c) RODO

(Przepisy prawa)

 

Adres miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli

jest on inny niż adres miejsca zamieszkania), PESEL, nazwa, seria i numeru dokumentów

potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa

członkowskiego UE albo

Konfederacji Szwajcarskiej

- numeru paszportu lub karty pobytu.

 

Przekazanie Prezesowi

UKE danych Abonenta

będącego konsumentem do

systemu

Art. 78 ust. 2 pkt 1) Pt w zw.

z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO

(Przepisy prawa)

 

Numer Abonenta, siedziba

lub miejsce wykonywania

działalności gospodarczej,

firma lub nazwę i formę

organizacyjną tego abonenta, a w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - także

nazwę miejscowości oraz

ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione Abonentowi

 

Przekazanie Prezesowi

UKE danych Abonenta

niebędącego konsumentem

do systemu

 

Art. 78 ust. 2 pkt 2) Pt w zw.

z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO

(Przepisy prawa)

 

Dane z korespondencji

elektronicznej (email, SMS/MMS)

 

Wykazanie treści

oświadczeń złożonych

przez Abonenta pocztą

elektroniczną, SMS’em

 

Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

(Prawnie uzasadniony

interes)

 

Wszystkie powyższe dane dotyczące Abonenta przetwarzane przez Administratora w systemach

informatycznych.

 

Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub

technicznego.

 

Art. 32 ust. 1 pkt b) i c)

RODO

 

 

 1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Abonenta na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 2.  

Air-Net Connect Sp. z o.o.

ul. Zagóra 200, 34-532 Czarna Góra

Nip: 7361720713 Regon: 362942428 KRS: 0000584136

Tel: 794 744 898 (informacje, serwis, powiadomienia SMS)

www.airnetconnect.pl email: info@airnetconnect.pl

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez Abonenta z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń: 1) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy oraz przeprowadzenia wszystkich rozliczeń z tego tytułu – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub zawarcia umowy lub naliczenia opłat; 2) wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w tym celu; 3) wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody; 4) wyegzekwowania wszelkich roszczeń przysługujących Administratorowi z tytułu Umowy lub upływu terminu ich przedawnienia – w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń. 5) upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa.< >Abonentowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych: a) Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), b) Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych (art. 16 RODO), c) Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), e) Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), f) Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO).Abonent może wykonać powyższe prawa poprzez kontakt z Administratorem w każdy ze sposobów określonych w Umowie lub niniejszym Regulaminie (telefonicznie, e-mail, osobiście wizyta w siedzibie Operatora). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Administrator może żądać podania przez Abonenta danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub wykonującym na rzecz Administratora usługi, w szczególności: a) przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z dochodzeniem roszczeń i obsługą prawno-księgową (windykacja, kancelarie prawne lub podatkowe, biura rachunkowe); b) podwykonawcom, w tym dokonującym instalacji przyłączy do lokalu Abonenta, serwisantom, wykonawcom sieci telekomunikacyjnych; c) audytorom; d) przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim; e) dostawcom usług związanych z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom systemów informatycznych lub usług w chmurze.Dane mogą zostać też ujawnione innym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych osobowych, do których należą: a) Urząd Komunikacji Elektronicznej, b) firmy windykacyjne oraz biura informacji gospodarczej, c) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Abonentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Kontakt do Administratora Danych Osobowych możliwy jest pod adresem email: infor@airnetconnect.plOperator będzie niezwłocznie przekazywał Abonentowi będącemu osobą fizyczną informację o naruszeniu jego danych osobowych, które mogło mieć niekorzystny wpływ na jego prawa. Zawiadomienie będzie zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 611/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszenia danych osobowych, na mocy dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o prywatności i łączności elektronicznej. Zawiadomienie nie będzie wymagane jeżeli Operator wykazał wdrożenie technologicznychśrodków ochrony, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 wskazanego wyżej rozporządzenia nr 611/2013, które uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby nieuprawnione oraz zastosowanie tych środków do danych, których ochrona została naruszona.

 

< >Operator informuje Abonentów o wystąpieniu szczególnego ryzyka naruszenia bezpieczeństwa Sieci, wymagającego podjęcia środków wykraczających poza podjęte przez Operatora środki techniczne i organizacyjne, a także o istniejących możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach.  

 

§25

< >Operator zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego zobowiązuje się do zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, która obejmuje: a) dane osobowe Abonenta, b) treści przekazywane w sieci telekomunikacyjnej, c) informacje dotyczące faktu, okoliczności i rodzaju połączenia telekomunikacyjnego, prób uzyskania takiego połączenia, d) identyfikacje bądź lokalizacje Zakończeń Sieci, pomiędzy którymi wykonano połączenie telekomunikacyjne w taki sposób, w jaki umożliwia to technologia stosowana przez Operatora. Zachowanie informacji stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną nie dotyczy sytuacji, w których Dostawca jest zobowiązany do udostępnienia informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§26

< >Operator wprowadza następujące procedury, w celu pomiaru ruchu i organizacji w Sieci:zautomatyzowana analiza obciążenia ruchem wybranych elementów Sieci w czasie rzeczywistym,interwencja serwisu technicznego w przypadku Awarii lub Usterki.Procedury opisane w ust. 1 umożliwiają ograniczenie częstotliwości oraz czasu występowania Awarii, jak również pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo i integralność Sieci. Procedury te nie posiadają negatywnego wpływu na jakość Usługi.Operator przekazywać będzie Abonentowi informacje o zagrożeniach związanych z Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych pisemnie lub pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Abonenta w Umowie. Operator może również zapewnić przekazywanie takich informacji za pośrednictwem konta Abonenta, dostępnego za pośrednictwem Serwisu Internetowego Operatorowi. W szczególnych przypadkach, Operator może także przekazać te informacje telefonicznie lub krótką wiadomością tekstową, wysłaną na numer telefonu podany za zgodą Abonenta w Umowie. W przypadku informacji dotyczących ogółu lub większej grupy Abonentów Operator może ponadto przekazać przedmiotową informację w formie komunikatu umieszczonego bezpośrednio w Serwisie Internetowym Operatora 

 

Dział XIII

Spory sądowe

§27

< >Spór między Abonentem będącym Konsumentem, a Operatorem może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie powyższe prowadzi Prezes UKE, na podstawie przepisów art. 109 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823). Postępowanie powyższe Prezes UKE prowadzi na wniosek konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. Szczegółowe informacje można uzyskać w powołanych wyżej przepisach prawa oraz na stronie internetowej Prezesa UKE (www.uke.gov.pl).Abonentowi przysługują także środki ochrony prawnej niewymienione w Regulaminie, określone w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Obejmują między innymi prawo żądania zapłaty odszkodowania lub kary umownej, prawo żądania wykonania umowy oraz prawo odstąpienia od Umowy.Dział XIV

 

Postanowienia końcowe

§28

< >Regulamin może ulec zmianie.O zmianach Regulaminu Operator powiadamia Abonenta na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie, przedstawiając treść każdej proponowanej zmiany oraz informując Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy jeżeli nie akceptuje tych zmian.W razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy w oparciu o ust. 2 powyżej, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, poza należnościami wynikającymi z postanowień obowiązującej umowy, regulaminów, cennika.Postanowienia ust.3 powyżej nie mają zastosowania w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych klauzul umownych.Operator niezwłocznie informuje Abonentów na piśmie o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, do powyższego powiadomienia nie stosuje się postanowień ust. 3 powyżej.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 raku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.), ustawy z dnia 15 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j., ze zm.) i wydanych na jego podstawie rozporządzeń wykonawczych.

 

 

§30

Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.03.2022r.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...